This image for Image Layouts addon

Etapy szkolenia

Aby proces treningowy młodego zawodnika mógł przebiegać prawidłowo zgodnie ze swoją hierarchią, dzielimy go na poszczególne etapy: nauczanie, doskonalenie, trenowanie oraz fragmenty gry.

Etap 1.
Nauczanie to proces zdobywania i poznawania nowych umiejętności technicznych wraz z ich elementami, mający na celu przyswojenie wiedzy
oraz odpowiedniego nawyku ruchowego u zawodnika. W codziennej pracy z dziećmi wykorzystujemy m.in. obwody techniczne – ciągi metodyczne ćwiczeń, w których na każdej stacji jest powtarzana kolejna, trudniejsza umiejętność lub ta sama umiejętność jest rozwijana o kolejne elementy techniczne. W tej części uczestnik zajęć otrzymuje szczegółowe objaśnienie i obserwuje prawidłowe wykonanie elementu w formie pokazu. Dzięki tej formie ćwiczeń zyskuje ponieważ odczuwa swój własny postęp, zaczynając ćwiczenie od elementu prostego, który prawidłowo wykonany pozwala odczuć przyjemność, aż do elementu trudnego, który stanowi próbę i wyzwanie dla dalszych działań. Dziecko rywalizuje samo ze sobą i nie jest porównywane z innymi. W trakcie procesu nauczania uczestnik dokonuje własnego postępu poprzez sprawdziany umiejętności technicznych. Początkowo trener sam ocenia zawodnika, ponieważ dziecko nie posiada wiedzy dotyczącej wszystkich elementów technicznych w danej umiejętności. W kolejnym miesiącu sprawdzian zostaje powtórzony. Wówczas trener nie ocenia, tylko pyta uczestnika zajęć czy wybrany element danej umiejętności wykonał dobrze. Podopieczny jest na to gotowy, ponieważ poprzez wykonaną pracę, nabył wiedzę dotyczącą wszystkich elementów w nauczanej umiejętności technicznej. W kolejnych miesiącach zawodnicy oceniają się sami, bez pomocy trenera. Korzyści płynące ze sprawdzianów są olbrzymie, dzięki nim każdy uczestnik dowie się jakie elementy wykonuje poprawnie, a nad jakimi powinien pracować podczas treningu. Dzieci zdobywają wiedzę, umiejętności oraz odczuwają swój postęp. Aby uzyskać informację na temat indywidualnego postępu szkoleniowego w danej umiejętności technicznej, w trakcie treningu podczas fragmentów gry, prowadzone są obserwacje w układzie przyczyn. Wykonywane są przez zawodników, którzyw danym momencie nie biorą udziału w grze. Działania te mają na celu ocenić pozytywne i negatywne zagrania, dzięki czemu zostają zauważone braki techniczne oraz zostaje wzmocniony proces szkoleniowy. Statystyka przyczyn w trakcie meczu informuje
o postępach
w nauczania kompetencji technicznych. Dostarcza ona zawodnikom oraz trenerowi wiedzę
o popełnianych błędach i korzyściach wynikających z gry. Prawidłowo wykonanie elementy techniczne są punktowane podobnie, jak ich niewykonanie. Celem tych działań jest systematyczne zwiększanie wiedzy zawodników. Wprowadzenie oceny przez obserwację, oprócz wcześniej omówionych pozytywów, uczy młodego adepta koszykówki odpowiedniego współdziałania, zrozumienia, odpowiedzialności oraz patrzenia na postępy partnera, co wpływa na pozytywne doświadczenia we współpracy.
 

Etap 2.
Doskonalenie to proces, w którym umiejętność prawidłowo wykonywana jest powtarzana wielokrotnie, uwzględniając różne zmienne. Działania te stosujemy podczas zajęć wtedy, kiedy zawodnik opanował umiejętność techniczną na wysokim poziomie i może ją stosować w zmiennych warunkach w wysokiej intensywności. W procesie doskonalenia wykorzystujemy segmenty ćwiczeń, czyli łączenie nauczonych umiejętności. Dzięki tym działaniom zawodnik nie odczuwa znudzenia i kreuje nowe rozwiązania.
Z psychologicznego punktu widzenia zdobywa kompetencje takie jak: samodzielność w działaniu, indywidualna kreacja, rozumienie przyczyn i skutków, dostrzeganie przeciwieństw sytuacji. W czasie pracy zawodnik rywalizuje tylko ze sobą, z włączeniem sytuacji trudnej. Do oceny nabytych umiejętności technicznych w procesie doskonalenia wykorzystujemy wybrane testy techniczne – zawodnik ma za zadanie wykonać odpowiednią ilość powtórzeń wybranej umiejętność technicznej w określonym czasie – ocena szybkości wykonania. Do obserwacji meczowej i treningowej wykorzystujemy wskaźniki koncentracji, które polegają na utrzymywaniu prawidłowych działań przez jak najdłuższy czas.Etap 3.
Trening sportowy to proces, który polega na utrzymaniu poprawności wykonywania umiejętności technicznych w sytuacji poddawania organizmu stopniowo rosnącym obciążeniom, w wyniku czego następuje adaptacja oraz wzrost poziomu poszczególnych cech motorycznych. W trakcie tych działań sportowiec stopniowo dostosowuje się do obciążeń treningowych w zakresie adaptacji morfologicznej, fizjologicznej i psychicznej. Skuteczne nabycie tych zdolności opiera się na wykorzystaniu środków i metod stosowanych odpowiednio do wieku, doświadczenia
i predyspozycji sportowca. Zanim zawodnik przystąpi do rozwijania zdolności specyficznych dla koszykówki,
w pierwszej kolejności kształtujemy solidne podstawy wszechstronne. Przygotowanie obejmuje trening fizyczny, techniczny, taktyczny, psychiczny i teoretyczny. Najprościej ujmując trening składa się z trzech parametrów. Objętość – pierwszy z nich, wskazuje jak długo zawodnik powinien wykonywać wysiłek. Drugi – intensywność czyli z jaką mocą zawodnik wykonuje swoje działanie oraz trzeci parametr odpoczynek, a w zasadzie jego proporcja względem objętości i intensywności. Kiedy podopieczny przeszedł prawidłowo procesy nauczania i doskonalenia elementów technicznych w danych umiejętnościach, jego działania mogą zostać poddane procesom trenowania. Narzędziem do trenowania, które wykorzystujemy w pracy jest m.in. forma obwodowa – zespołowa, która poprzez odpowiedni dobór ilości umiejętności technicznych tworzących obwód, pozwala w lekcji treningowej ustalić intensywność i objętość wykonywanych działań. W zależności od liczby powtórzeń i czasu na wykonywane ćwiczenia kształtujemy pożądaną zdolność motoryczną, np. szybkość, siłę, wytrzymałość, itp. Rytm wykonywanych ćwiczeń dostosowujemy do stopnia sprawności zawodników oraz do celów postawionych przed zespołem. Proces trenowania poza rozwojem zdolności motorycznych i adaptacji do wysiłku, kształtuje kompetencje społeczne takie jak: wytrwałe dążenie do celu, nieustępliwość w działaniu, umiejętność walki samym z sobą. 

Pamiętamy również o ułożeniu planu żywieniowego oraz odpoczynku. Obserwacje treningowe w procesie trenowania wykonujemy w oparciu o testy sprawności fizycznej w połączeniu z techniką. Zawodnik poprzez testy szuka postępu w wartościach motorycznych, przy zachowaniu umiejętności technicznych. Obserwacje meczowe prowadzone są poprzez – eval przyczyn i skutków.Etap 4.

Fragmenty gry to proces, w którym zawodnik poddawany jest intensywnym wysiłkom w trakcie gry
z przeciwnikiem, gdzie musi wykonać pewne założenia techniczne w sytuacjach trudnych. Proces ten jest dopełnieniem szkolenia poprzez akcentowanie wybranych elementów oraz użycie ich w odpowiedniej, wysokiej częstotliwości ich występowania. Trener w tym procesie nie narzuca decyzji, tylko podsuwa możliwe rozwiązania. Uzupełnieniem tej formy jest wykorzystanie małych gier – 2x2, 3x3, 4x4. Dzięki nim możemy doskonalić fundament koszykówki, jakim jest gra 1x1 bez piłki i z piłką oraz podstawowe formy współpracy grupowej. Większa przestrzeń jaką mają zawodnicy do gry oraz mniejsza liczba uczestników, umożliwia doskonalenie umiejętności koszykarskich w nieco łatwiejszych warunkach aniżeli w grze 5x5.

Akademia Koszykówki Zamość dba o wszechstronny rozwój każdego dziecka poprzez podział lekcji treningowej na trzy części. Dzięki tym działaniom jest ona urozmaicona i interesująca, a każdy uczestnik odnajdzie czas najbardziej zoptymalizowany dla siebie. W trakcie jej trwania dzieci – uczestnicy zdobywają nowe umiejętności techniczne, doskonalą je lub trenują. Lekcja składa się z trzech faz: część wyrównawcza, norma treningowa, część progresywna. Każda faza jest istotnym elementem, na który poświęcamy odpowiednią ilość czasu, aby uzyskać postęp indywidualny. Część wyrównawcza: czas w niej poświęcony ma za zadanie wyrównać umiejętności, których zawodnik nie zdążył wcześniej opanować. Poprzez naukę umiejętności lub wybranych jej elementów każdy uczestnik pracuje nad sobą. Norma treningowa: w czasie jej trwania wykonywane ćwiczenia odpowiadają programowi szkoleniowemu dostosowanemu do wieku. W czasie jej trwania dziecko uczy się umiejętności przewidzianych w programie lub doskonali umiejętności z poprzedniego okresu szkoleniowego. Ostatnią częścią lekcji treningowej jest część progresywna. Wprowadzamy ją, gdy uczestnicy wykazują wysoki poziom opanowania przyswajania nauczanych elementów. Wówczas przez określony czas realizują program z wyższej kategorii wiekowej. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której zawodnik nudzi się w trakcie trwania zajęć, nie chce już robić tego co pozostali, ponieważ to potrafi. Zawodnicy, którzy posiadają zbyt niski poziom umiejętności, aby uczestniczyć
w części progresywnej powtarzają materiał z części wyrównawczej.