Obozy koszykarskie
Obozy koszykarskie połączone z nauką języka angielskiego

Głównymi celami obozu są poprawa indywidualnych umiejętności technicznych niezbędnych do gry w koszykówkę oraz rozwój procesów psychospołecznych dostosowanych do okresu sensytywnego uczestnika.

Każdy uczestnik otrzyma „indywidualną kartę postępu”, która zawiera opis wybranych umiejętności technicznych, dostosowanych do etapów i celów szkoleniowych oraz opis poszczególnych elementów (składowych) umiejętności
w formie graficznej. Następnie podczas pierwszego treningu, odbędzie się indywidualna diagnoza umiejętności technicznych w formie sprawdzianów. Dzięki niej każdy uczestnik dowie się jakie elementy techniczne danej umiejętności wykonuje poprawnie, a nad jakimi będzie pracować. Wynik każdego sprawdzianu uwidoczniony zostanie w liczbach. Suma punktów uzyskanych z poszczególnych sprawdzianów określi wynik diagnozy na wstępie. Wnioski, punktacja oraz spostrzeżenia będą na bieżąco zapisywane w odpowiednich rubrykach przy danej umiejętności, a następnie będą analizowane pod kątem realizacji po zakończeniu treningu. Dzięki tym działaniom podopieczni stopniowo nabywać będą wiedzę i umiejętności na temat wszystkich zawartych w karcie umiejętności oraz ich składowych, kształtując przy tym kompetencje techniczne.

Po zakończeniu diagnozy wstępnej, uczestnicy zostaną podzieleni na grupy szkoleniowe, zgodnie z wiekiem oraz ich kwalifikacjami. Poprzez aktywny udział w treningu, będą oni uczyć się nowych umiejętności, doskonalić je oraz trenować
w wyznaczonych obszarach boiska. Wykorzystane zostaną m. in. obwody techniczne, w których podopieczny uczyć się będzie danej umiejętności według chronologicznej kolejności ruchów. Tego typu działania pozwolą dziecku przejść od prostego do trudnego elementu technicznego, który stanowi próbę i wyzwanie dla dalszych działań. Liczba powtórzeń na każdej stacji obwodu będzie indywidualnie dobrana przez trenerów w zależności od umiejętności oraz możliwości zawodnika. Ćwiczący podczas diagnozy wstępnej poznali swoje braki, dlatego też rywalizować będą tylko ze sobą i nie będą poddawani opiniom i porównaniom innych osób.  Uczestnicy będą również doskonalić poznane umiejętności techniczne. W części końcowej każdego treningu zostaną zastosowane fragmenty gry, w których będą uczyć się wyboru sposobu podstępowania wynikającego z zachowania się przeciwnika i sytuacji powstałych na boisku.  Podczas obozu uczestnicy wykonywać będą szereg ćwiczeń przygotowujących do danej umiejętności, których zadaniem będzie usprawnianie oraz rozwój koordynacyjnych zdolności motorycznych. Aby dopełnić system nauczania, uczyć się będą obserwacji treningowych w układzie przyczyn podczas fragmentów gry. Dzięki nim  nauczą się zauważać pozytywne
i negatywne zagrania, co pozwoli wyeliminować błędy własne, zaobserwować postęp oraz wzmocnić proces treningowy. Sprawdziany techniczne zostaną powtórzone w ostatnim dniu obozu. Wówczas trener już nie będzie oceniać zawodnika, tylko zapyta czy wybrane elementy w poszczególnych umiejętnościach wykonał dobrze. Uczestnik będzie na to gotowy, ponieważ w czasie treningów poznał wszystkie lub większość elementów technicznych sprawdzanej umiejętności. Suma punktów za poszczególne sprawdziany określą wynik punktowy – końcowy, od którego zawodnik odejmie sumę punktów uzyskanych po zakończeniu diagnozy wstępnej. Dzięki nim samodzielnie odczuje swój własny postęp, który wyrażony zostanie w liczbach. Każda karta po zakończeniu obozu, zabrana będzie przez dziecko do domu, w celu mocniejszego przeżycia tego co się wydarzyło. Uczestnik będzie mógł opowiedzieć rodzicom o swoim postępie oraz przekazać czego się nauczył. Oprócz przewidzianych lekcji treningowych i czasu przeznaczonego na odpoczynek, uczestniczy będą uczyć się języka angielskiego, prowadzonego przez wykwalifikowaną kadrę szkoleniową.