Trening indywidualny

Trening Indywidualny

Akademia Koszykówki Zamość prowadzi również treningi indywidualne w małych grupach, które są dostosowane do etapów, celów szkoleniowych, umiejętności i predyspozycji motorycznych.

Polegają one na diagnozie umiejętności technicznych. Przed pierwszym treningiem, przygotowujemy dla każdego uczestnika „indywidualną kartę postępu”.
Karta zawiera opis wybranych umiejętności technicznych oraz zestawienie poszczególnych elementów (składowych) umiejętności w formie graficznej.

Następnie podczas zajęć przeprowadzone zostają specjalnie przygotowane sprawdziany techniczne, które polegają na wychwyceniu braków i uświadomieniu uczestnikowi,
w którym miejscu znajduje się na ścieżce sportowej w chwili przystąpienia do szkolenia oraz nad czym będzie pracować. Wynik każdego sprawdzianu uwidoczniony zostanie w liczbach. Suma punktów uzyskanych
z poszczególnych sprawdzianów, określi wynik diagnozy na wstępie. 
Po zakończeniu diagnozy uczestnicy poprzez aktywny udział w treningu, będą uczyć się nowych umiejętności, doskonalić je oraz trenować. Wnioski oraz spostrzeżenia będą na bieżąco zapisywane przez dziecko w odpowiednich rubrykach przy danej umiejętności, a następnie będą analizowane z prowadzącym pod kątem realizacji po zakończeniu treningu.

Dzięki tym działaniom podopieczni stopniowo nabywać będą wiedzę i umiejętności na temat wszystkich zawartych w karcie umiejętności oraz ich składowych, kształtując przy tym kompetencje techniczne. Sprawdziany zostaną powtórzone wtedy, kiedy uczestnik będzie gotowy i sam wyrazi na to chęć, bez narzucania się ze strony prowadzącego. Wówczas trener już nie będzie oceniać zawodnika, tylko zapyta czy wybrane elementy w poszczególnych umiejętnościach wykonał dobrze, a tym samym zostawi go z własnymi odczuciami i przeżyciami.

Uczestnik będzie na to gotowy, ponieważ w czasie treningów pozna wszystkie lub większość elementów technicznych sprawdzanej umiejętności. Suma punktów za poszczególne sprawdziany określą wynik punktowy – końcowy, od którego uczestnik odejmie sumę punktów uzyskanych po zakończeniu diagnozy wstępnej. Dzięki nim samodzielnie odczuje swój własny postęp, który wyrażony zostanie  w liczbach. Obserwacje indywidualnego postępu technicznego prowadzimy w czasie meczów w postaci arkusza obserwacji. Działania te pozwalają zaobserwować, które umiejętności techniczne zostały już nauczone ponieważ proces nauczania kończy się, kiedy zawodnik potrafi zastosować daną umiejętność w sytuacji meczowej w rywalizacji z równorzędnym przeciwnikiem.