STATUT STOWARZYSZENIA
"Akademia Koszykówki Zamość"

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
1. Stowarzyszenie „Akademia Koszykówki Zamość”, zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2017 poz. 210 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Zamość.
3. Teren działania Stowarzyszenia obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności teren miasta Zamość.
4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
5. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
6. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
7. Stowarzyszenie posiada swoją pieczęć i używa jej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wzór stosowanych w Stowarzyszeniu pieczęci określi uchwała Zarządu Stowarzyszenia.
8. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym jak
i prawnym zasłużonym dla celów określonych przez Stowarzyszenie oraz dla samego Stowarzyszenia.

§2
Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami państwowymi
i samorządowymi, o tym samym lub podobnym profilu działania na zasadach określonych w przepisach prawa. Przystąpienie do tych organizacji następuje na podstawie uchwały  Walnego Zebrania Członków podjętej w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Uchwała ta będzie określała zasady przynależności do organizacji.

§3
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do realizacji działań statutowych Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników, w tym swoich członków.
3. Za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§4
Celem Stowarzyszenia jest:
1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności koszykówki wśród dzieci, młodzieży
oraz osób dorosłych, w tym seniorów,
2) ochrona i promocja zdrowia poprzez udział w różnych formach kultury fizycznej  i sportu,
3) wspieranie, rozwój i promocja sportu i kultury fizycznej wśród osób z niepełnosprawnością i ich rodzin,
4) działalność na rzecz sportu, edukacji fizycznej i rekreacji oraz poprawy infrastruktury sportowej i turystyczno-rekreacyjnej,
5) organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
6) współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w procesie wychowania młodego pokolenia oraz upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej
i sportu jako formy przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
7) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
8) prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa, między innymi poprzez wsparcie, promocję i animację społeczną oraz działalność
o charakterze sportowym,
9) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie sportu i rekreacji,
10) organizowanie i wspieranie inicjatyw związanych z promowaniem kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia, organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych oraz podnoszenie kultury uczestnictwa w nich,
11) integracja społeczeństw poprzez sport, w szczególności z krajami Unii Europejskiej,
12) edukacja w zakresie kultury fizycznej, profilaktyki prozdrowotnej i rozwoju sportowego,
13) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z wykorzystaniem kultury fizycznej  i sportu,
14) promowanie współpracy organizacji administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotów gospodarczych z organizacjami zajmującymi się kulturą fizyczną lub sportem,
15) promocja klubów i organizacji sportowych,
16) działalność na rzecz organizacji realizujących powyższe cele,
17) działalność charytatywna i prospołeczna,
18) pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie działalności statutowej,
19) prowadzenie zespołów sportu kwalifikowanego, w tym w koszykówce, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
20) inicjowanie i wspieranie działań w zakresie rehabilitacji,
21) upowszechnianie ochrony wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
22) budowanie społeczeństwa obywatelskiego,
23) rozwój osobisty osób zaangażowanych w działalność Stowarzyszenia,
24) wspieranie działań i promocja wolontariatu.

§5
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące działania:
1) aktywną współpracę z instytucjami i organizacjami społecznymi, kulturalnymi, oświatowymi, sportowymi, turystycznymi oraz podmiotami gospodarczymi i środkami masowego przekazu,
2) aktywną współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie kultury fizycznej i sportu,
3) edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej i rozwoju sportowego, jak również upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia,
4) prowadzenie działalności popularyzatorskiej w dziedzinie sportu i rekreacji ruchowej,
5) działania na rzecz promocji kultury fizycznej,
6) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
7) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnością oraz seniorów,
8) prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa aukcji, konkursów, loterii lub zbiórek publicznych,
9) współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami i instytucjami samorządowymi, państwowymi, biznesem oraz organizacjami społecznymi,
10) udział w procesach integracji europejskiej poprzez organizację obozów sportowych, zawodów i innych działań z młodzieżą z innych krajów,
11) organizację i promocję konferencji, seminariów, kursów, szkoleń, warsztatów i wykładów dotyczących celów Stowarzyszenia,
12) organizowanie różnorodnych form aktywności fizycznej, sportu w tym organizowanie zawodów, turniejów oraz obozów sportowych,
13) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw prozdrowotnych bez używania narkotyków i alkoholu,
14) organizację kompleksowego szkolenia sportowego - treningi, zgrupowania, obozy sportowe, konsultacje itp.,
15) współpracę lub organizowanie i utrzymywanie kontaktów z organizacjami zajmującymi się kulturą fizyczną lub sportem,
16) organizacja imprez turystycznych i sportowo-rekreacyjnych,
17) udzielanie wsparcia szkoleniowego oraz informacyjnego organizacjom pozarządowym oraz inicjatywom obywatelskim,
18) wspieranie budowy, modernizacji i rozbudowy infrastruktury wspomagającej rozwój kultury fizycznej i sportu,
19) propagowanie informacji o bieżących i długofalowych celach Stowarzyszenia w kraju i za granicą,
20) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej,
21) prowadzenie kampanii i akcji społecznych,
22) wspieranie dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, dotkniętych problemem alkoholowym, zagrożonych narkotykami, itp.,
23) podejmowanie innych przedsięwzięć celowych oraz działalności zgodnej z prawem, jakie okażą się konieczne dla realizacji celów statutowych,
24) wspieranie finansowe przedsięwzięć związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia,
25) prowadzenie ośrodków, centrów wolontariatu,
26) rozwój i doskonalenie kadry Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego
i  wolontariacie. Zakres tej działalności określa uchwała zarządu Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, na zasadach określonych ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dochód z działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§6
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.

§7
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca cele i formy działania Stowarzyszenia, która złoży na piśmie deklarację członkowską.
2. Zarząd Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty otrzymania deklaracji kandydata podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia kandydata na członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
3. Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia kandydata do Stowarzyszenia przysługuje kandydatowi prawo złożenia odwołania do Walnego Zebrania, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
4. Obowiązkiem członka zwyczajnego jest:
a) przestrzeganie Statutu i postanowień władz Stowarzyszenia,
b) branie aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
c) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d) terminowe opłacanie składek.
5. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) uczestniczenia w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków,
d) zgłaszania opinii i wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
e) uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.

§8
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych lub jednostka organizacyjna choćby nie posiadała osobowości prawnej, która zadeklaruje pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską.
2. Zarząd Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty otrzymania deklaracji kandydata podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia kandydata na członka wspierającego Stowarzyszenia.
3. Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia kandydata do Stowarzyszenia przysługuje kandydatowi prawo złożenia odwołania do Walnego Zebrania, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
4. Członkowie wspierający uprawnieni są do korzystania z praw członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków przysługuje im tylko głos doradczy.
5. Jednostka organizacyjna, o której mowa w ust 1. jako członek wspierający działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
6. Członek wspierający opłaca jednorazową lub stałą składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
7. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§9
1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna o której mowa w §8 ust. 1 szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.
2. Honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu przyznaje Walne Zebranie na wniosek członków Stowarzyszenia lub Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych i przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. Członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§10
1. Ustanie praw członkowskich następuje w przypadku:
a) złożenia pisemnej rezygnacji członka na ręce Zarządu,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
c) utraty praw publicznych.
2. Zarząd Stowarzyszenia wyklucza członka ze Stowarzyszenia w przypadku:
a) nieopłacania ustalonych przez Walne Zebranie składek członkowskich przez okres 1 roku,
b) nieprzestrzegania Statutu lub prowadzenie działań na szkodę Stowarzyszenia.
3. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§11
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie,
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej.
3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.
4. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, chyba, że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu tajnym.
5. Wyboru Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród kandydatów - członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.
6. W przypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze wyboru, który dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
7. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej musi zostać dokonany najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia upływu kadencji poprzednich władz Stowarzyszenia.
8. Władze Stowarzyszenia działają według regulaminów, których projekty przygotowuje Zarząd a zatwierdza Walne Zebranie.

§12
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym — członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym — członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku jako sprawozdawcze i co pięć lat jako sprawozdawczo-wyborcze zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w szczególnie uzasadnionych przypadkach z własnej inicjatywy a ponadto:
a) na wniosek Komisji Rewizyjnej, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania wniosku,
b) na wniosek podpisany przez co najmniej 1/5 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Komisję Rewizyjną w przypadku o którym mowa w §22 ust. 6 niniejszego Statutu.
7. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje wybrane przez nie prezydium w składzie: Przewodniczący Walnego Zebrania i Sekretarz Walnego Zebrania.
8. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością obecnych na Zebrania członków Stowarzyszenia. Walnym Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania, zaś Sekretarz spisuje protokół z Walnego Zebrania. Protokoły wraz z uchwałami przechowywane są w biurze Stowarzyszenia.
9. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania.

§13
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
2. Jeżeli Walne Zebranie Członków nie dojdzie do skutku w pierwszym terminie z powodu braku kworum, możliwe jest jego zwołanie w drugim terminie przypadającym w tym samym dniu po upływie 30 minut od pierwszego terminu, o ile drugi termin był wskazany w zawiadomieniu.
3. Tak zwołane Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu, tylko w sprawach, dla których zostało ono zwołane.

§14
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2. uchwalenie zmian w statucie,
3. powoływanie i odwoływanie władz Stowarzyszenia,
4. zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
11. nadawanie tytułu honorowego członka Stowarzyszenia,
12. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
13. wypowiadanie się w innych sprawach wniesionych do porządku obrad,
14. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§15
1. Zarząd Stowarzyszenia jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniami statutu, przepisami prawa oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz ponosi przed Walnym Zebraniem Członków pełną odpowiedzialność.
2. Zarząd składa się z 3 osób w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz Skarbnika.
3. Prezesa i Członków Zarządu wybiera spośród zgłoszonych kandydatów Walne Zebranie.
4. Na członków Zarządu Stowarzyszenia nie mogą zostać wybrane osoby skazane wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§16
1. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
2. Zarząd lub poszczególni członkowie Zarządu mogą zostać odwołani przez Walne Zebranie przed upływem kadencji w przypadku rażącego niewywiązywania się z obowiązków lub wykluczenia ze Stowarzyszenia.
3. Dopuszcza się możliwość wynagrodzenia członków Zarządu Stowarzyszenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w organizacji za faktyczne czynności, a nie za samo bycie w zarządzie.

§17
Do kompetencji Zarządu należy:
1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania,
3. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
4. składanie sprawozdań Walnemu Zebrania,
5. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
6. udzielanie niezbędnych informacji i wyjaśnień Komisji Rewizyjnej i Walnemu Zebraniu,
7. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
8. występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskami o nadanie honorowego członkostwa Stowarzyszenia osobom szczególnie zasłużonym,
9. ustalanie wysokości składek członkowskich,
10. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia dotacji, zapisów i darowizn,
11. przygotowywanie planów działania Stowarzyszenia i projektów budżetu,  
12. realizowanie budżetu Stowarzyszenia uchwalonego przez Walne Zebrania,  
13. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
14. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
15. wykonywanie innych zadań nie przydzielonych przepisami statutu lub ustawami Walnemu Zebraniu Członków.

§18
1. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa w miarę potrzeb, ale nie rzadziej jednak niż raz na kwartał lub na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej — w ciągu 15 dni od daty otrzymania wniosku.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. W razie jego nieobecności zastępuje go wyznaczony członek Zarządu.
3. Tryb zwołania zebrania Zarządu Stowarzyszenia określa Regulamin Organizacyjny Zarządu.
4. Szczegółowy tryb i zasady działania oraz odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu Stowarzyszenia ustala jego regulamin organizacyjny zatwierdzony uchwałą Walnego Zebrania Członków.
5. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.

§19
Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy aktualnego składu Zarządu, a przy równej liczbie głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa Zarządu.

§20
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków w tym przewodniczącego oraz zastępcy, wybieranych przez członków komisji spośród siebie zwykłą większością głosów. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.
3. Komisja Rewizyjna lub poszczególni jej członkowie mogą zostać odwołani przed upływem kadencji w przypadku rażącego niewywiązywania się
z obowiązków lub wykluczenia ze Stowarzyszenia.
4. Komisję Rewizyjną wybiera spośród zgłoszonych kandydatów Walne Zebranie w wyborach bezpośrednich.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, a przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

§21
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub podległości służbowej,
2) na członków Komisji Rewizyjnej nie mogą zostać wybrane osoby skazane wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne, ścigane
z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,
3) składają oświadczenie o niekaralności oraz o niepozostawaniu w związku małżeńskim, braku pokrewieństwa i podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków Zarządu.

§22
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,  
4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
5. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
6. zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w Statucie,
7. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
8. prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
9. rozpatrywanie sporów między członkiem zarządu a stowarzyszeniem, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
10. ustalanie zasad wynagradzania  dla członków Zarządu oraz podpisywanie umów o pracę lub umów cywilno-prawnych w zakresie pracy pomiędzy członkiem zarządu a stowarzyszeniem. Umowy te z członkami zarządu podpisują dwaj członkowie Komisji Rewizyjnej.


Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§23
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) dotacje,  subwencje, darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, zbiórki publiczne,
c) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody
z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
d) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
e) kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,
f) dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.  
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
5. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Stowarzyszenia według swobodnego uznania o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
6. Zgodnie ze statutem zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na  zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§24
Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw
w  imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są każdy z członków Zarządu osobno, a w razie zaciągnięcia zobowiązań finansowych o wartości powyżej
3000 PLN dwóch członków Zarządu łącznie, w tym Prezes Zarządu.

Rozdział VI
Rozwiązanie Stowarzyszenia

§25
W celu rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, jednocześnie wskazując cel przekazania majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia.

Rozdział VII
Przepisy końcowe

§26
1. Uchwały w sprawie uchwalenia lub zmiany Statutu oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia, większością 2/3 głosów.
2. Głosowanie w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia jest jawne.

§27
W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
Powyższy Statut został przyjęty na Zebraniu Założycielskim w dniu 21.03.2019 r.

STATUT STOWARZYSZENIA
"Akademia Koszykówki Zamość"

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
1. Stowarzyszenie „Akademia Koszykówki Zamość”, zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2017 poz. 210 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Zamość.
3. Teren działania Stowarzyszenia obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności teren miasta Zamość.
4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
5. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
6. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
7. Stowarzyszenie posiada swoją pieczęć i używa jej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wzór stosowanych w Stowarzyszeniu pieczęci określi uchwała Zarządu Stowarzyszenia.
8. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym jak
i prawnym zasłużonym dla celów określonych przez Stowarzyszenie oraz dla samego Stowarzyszenia.

§2
Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami państwowymi
i samorządowymi, o tym samym lub podobnym profilu działania na zasadach określonych w przepisach prawa. Przystąpienie do tych organizacji następuje na podstawie uchwały  Walnego Zebrania Członków podjętej w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Uchwała ta będzie określała zasady przynależności do organizacji.

§3
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do realizacji działań statutowych Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników, w tym swoich członków.
3. Za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§4
Celem Stowarzyszenia jest:
1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności koszykówki wśród dzieci, młodzieży
oraz osób dorosłych, w tym seniorów,
2) ochrona i promocja zdrowia poprzez udział w różnych formach kultury fizycznej  i sportu,
3) wspieranie, rozwój i promocja sportu i kultury fizycznej wśród osób z niepełnosprawnością i ich rodzin,
4) działalność na rzecz sportu, edukacji fizycznej i rekreacji oraz poprawy infrastruktury sportowej i turystyczno-rekreacyjnej,
5) organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
6) współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w procesie wychowania młodego pokolenia oraz upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej
i sportu jako formy przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
7) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
8) prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa, między innymi poprzez wsparcie, promocję i animację społeczną oraz działalność
o charakterze sportowym,
9) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie sportu i rekreacji,
10) organizowanie i wspieranie inicjatyw związanych z promowaniem kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia, organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych oraz podnoszenie kultury uczestnictwa w nich,
11) integracja społeczeństw poprzez sport, w szczególności z krajami Unii Europejskiej,
12) edukacja w zakresie kultury fizycznej, profilaktyki prozdrowotnej i rozwoju sportowego,
13) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z wykorzystaniem kultury fizycznej  i sportu,
14) promowanie współpracy organizacji administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotów gospodarczych z organizacjami zajmującymi się kulturą fizyczną lub sportem,
15) promocja klubów i organizacji sportowych,
16) działalność na rzecz organizacji realizujących powyższe cele,
17) działalność charytatywna i prospołeczna,
18) pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie działalności statutowej,
19) prowadzenie zespołów sportu kwalifikowanego, w tym w koszykówce, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
20) inicjowanie i wspieranie działań w zakresie rehabilitacji,
21) upowszechnianie ochrony wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
22) budowanie społeczeństwa obywatelskiego,
23) rozwój osobisty osób zaangażowanych w działalność Stowarzyszenia,
24) wspieranie działań i promocja wolontariatu.

§5
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące działania:
1) aktywną współpracę z instytucjami i organizacjami społecznymi, kulturalnymi, oświatowymi, sportowymi, turystycznymi oraz podmiotami gospodarczymi i środkami masowego przekazu,
2) aktywną współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie kultury fizycznej i sportu,
3) edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej i rozwoju sportowego, jak również upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia,
4) prowadzenie działalności popularyzatorskiej w dziedzinie sportu i rekreacji ruchowej,
5) działania na rzecz promocji kultury fizycznej,
6) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
7) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnością oraz seniorów,
8) prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa aukcji, konkursów, loterii lub zbiórek publicznych,
9) współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami i instytucjami samorządowymi, państwowymi, biznesem oraz organizacjami społecznymi,
10) udział w procesach integracji europejskiej poprzez organizację obozów sportowych, zawodów i innych działań z młodzieżą z innych krajów,
11) organizację i promocję konferencji, seminariów, kursów, szkoleń, warsztatów i wykładów dotyczących celów Stowarzyszenia,
12) organizowanie różnorodnych form aktywności fizycznej, sportu w tym organizowanie zawodów, turniejów oraz obozów sportowych,
13) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw prozdrowotnych bez używania narkotyków i alkoholu,
14) organizację kompleksowego szkolenia sportowego - treningi, zgrupowania, obozy sportowe, konsultacje itp.,
15) współpracę lub organizowanie i utrzymywanie kontaktów z organizacjami zajmującymi się kulturą fizyczną lub sportem,
16) organizacja imprez turystycznych i sportowo-rekreacyjnych,
17) udzielanie wsparcia szkoleniowego oraz informacyjnego organizacjom pozarządowym oraz inicjatywom obywatelskim,
18) wspieranie budowy, modernizacji i rozbudowy infrastruktury wspomagającej rozwój kultury fizycznej i sportu,
19) propagowanie informacji o bieżących i długofalowych celach Stowarzyszenia w kraju i za granicą,
20) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej,
21) prowadzenie kampanii i akcji społecznych,
22) wspieranie dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, dotkniętych problemem alkoholowym, zagrożonych narkotykami, itp.,
23) podejmowanie innych przedsięwzięć celowych oraz działalności zgodnej z prawem, jakie okażą się konieczne dla realizacji celów statutowych,
24) wspieranie finansowe przedsięwzięć związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia,
25) prowadzenie ośrodków, centrów wolontariatu,
26) rozwój i doskonalenie kadry Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego
i  wolontariacie. Zakres tej działalności określa uchwała zarządu Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, na zasadach określonych ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dochód z działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§6
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.

§7
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca cele i formy działania Stowarzyszenia, która złoży na piśmie deklarację członkowską.
2. Zarząd Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty otrzymania deklaracji kandydata podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia kandydata na członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
3. Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia kandydata do Stowarzyszenia przysługuje kandydatowi prawo złożenia odwołania do Walnego Zebrania, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
4. Obowiązkiem członka zwyczajnego jest:
a) przestrzeganie Statutu i postanowień władz Stowarzyszenia,
b) branie aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
c) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d) terminowe opłacanie składek.
5. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) uczestniczenia w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków,
d) zgłaszania opinii i wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
e) uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.

§8
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych lub jednostka organizacyjna choćby nie posiadała osobowości prawnej, która zadeklaruje pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską.
2. Zarząd Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty otrzymania deklaracji kandydata podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia kandydata na członka wspierającego Stowarzyszenia.
3. Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia kandydata do Stowarzyszenia przysługuje kandydatowi prawo złożenia odwołania do Walnego Zebrania, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
4. Członkowie wspierający uprawnieni są do korzystania z praw członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków przysługuje im tylko głos doradczy.
5. Jednostka organizacyjna, o której mowa w ust 1. jako członek wspierający działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
6. Członek wspierający opłaca jednorazową lub stałą składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
7. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§9
1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna o której mowa w §8 ust. 1 szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.
2. Honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu przyznaje Walne Zebranie na wniosek członków Stowarzyszenia lub Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych i przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. Członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§10
1. Ustanie praw członkowskich następuje w przypadku:
a) złożenia pisemnej rezygnacji członka na ręce Zarządu,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
c) utraty praw publicznych.
2. Zarząd Stowarzyszenia wyklucza członka ze Stowarzyszenia w przypadku:
a) nieopłacania ustalonych przez Walne Zebranie składek członkowskich przez okres 1 roku,
b) nieprzestrzegania Statutu lub prowadzenie działań na szkodę Stowarzyszenia.
3. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§11
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie,
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej.
3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.
4. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, chyba, że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu tajnym.
5. Wyboru Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród kandydatów - członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.
6. W przypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze wyboru, który dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
7. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej musi zostać dokonany najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia upływu kadencji poprzednich władz Stowarzyszenia.
8. Władze Stowarzyszenia działają według regulaminów, których projekty przygotowuje Zarząd a zatwierdza Walne Zebranie.

§12
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym — członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym — członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku jako sprawozdawcze i co pięć lat jako sprawozdawczo-wyborcze zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w szczególnie uzasadnionych przypadkach z własnej inicjatywy a ponadto:
a) na wniosek Komisji Rewizyjnej, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania wniosku,
b) na wniosek podpisany przez co najmniej 1/5 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Komisję Rewizyjną w przypadku o którym mowa w §22 ust. 6 niniejszego Statutu.
7. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje wybrane przez nie prezydium w składzie: Przewodniczący Walnego Zebrania i Sekretarz Walnego Zebrania.
8. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością obecnych na Zebrania członków Stowarzyszenia. Walnym Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania, zaś Sekretarz spisuje protokół z Walnego Zebrania. Protokoły wraz z uchwałami przechowywane są w biurze Stowarzyszenia.
9. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania.

§13
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
2. Jeżeli Walne Zebranie Członków nie dojdzie do skutku w pierwszym terminie z powodu braku kworum, możliwe jest jego zwołanie w drugim terminie przypadającym w tym samym dniu po upływie 30 minut od pierwszego terminu, o ile drugi termin był wskazany w zawiadomieniu.
3. Tak zwołane Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu, tylko w sprawach, dla których zostało ono zwołane.

§14
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2. uchwalenie zmian w statucie,
3. powoływanie i odwoływanie władz Stowarzyszenia,
4. zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
11. nadawanie tytułu honorowego członka Stowarzyszenia,
12. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
13. wypowiadanie się w innych sprawach wniesionych do porządku obrad,
14. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§15
1. Zarząd Stowarzyszenia jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniami statutu, przepisami prawa oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz ponosi przed Walnym Zebraniem Członków pełną odpowiedzialność.
2. Zarząd składa się z 3 osób w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz Skarbnika.
3. Prezesa i Członków Zarządu wybiera spośród zgłoszonych kandydatów Walne Zebranie.
4. Na członków Zarządu Stowarzyszenia nie mogą zostać wybrane osoby skazane wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§16
1. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
2. Zarząd lub poszczególni członkowie Zarządu mogą zostać odwołani przez Walne Zebranie przed upływem kadencji w przypadku rażącego niewywiązywania się z obowiązków lub wykluczenia ze Stowarzyszenia.
3. Dopuszcza się możliwość wynagrodzenia członków Zarządu Stowarzyszenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w organizacji za faktyczne czynności, a nie za samo bycie w zarządzie.

§17
Do kompetencji Zarządu należy:
1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania,
3. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
4. składanie sprawozdań Walnemu Zebrania,
5. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
6. udzielanie niezbędnych informacji i wyjaśnień Komisji Rewizyjnej i Walnemu Zebraniu,
7. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
8. występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskami o nadanie honorowego członkostwa Stowarzyszenia osobom szczególnie zasłużonym,
9. ustalanie wysokości składek członkowskich,
10. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia dotacji, zapisów i darowizn,
11. przygotowywanie planów działania Stowarzyszenia i projektów budżetu,  
12. realizowanie budżetu Stowarzyszenia uchwalonego przez Walne Zebrania,  
13. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
14. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
15. wykonywanie innych zadań nie przydzielonych przepisami statutu lub ustawami Walnemu Zebraniu Członków.

§18
1. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa w miarę potrzeb, ale nie rzadziej jednak niż raz na kwartał lub na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej — w ciągu 15 dni od daty otrzymania wniosku.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. W razie jego nieobecności zastępuje go wyznaczony członek Zarządu.
3. Tryb zwołania zebrania Zarządu Stowarzyszenia określa Regulamin Organizacyjny Zarządu.
4. Szczegółowy tryb i zasady działania oraz odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu Stowarzyszenia ustala jego regulamin organizacyjny zatwierdzony uchwałą Walnego Zebrania Członków.
5. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.

§19
Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy aktualnego składu Zarządu, a przy równej liczbie głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa Zarządu.

§20
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków w tym przewodniczącego oraz zastępcy, wybieranych przez członków komisji spośród siebie zwykłą większością głosów. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.
3. Komisja Rewizyjna lub poszczególni jej członkowie mogą zostać odwołani przed upływem kadencji w przypadku rażącego niewywiązywania się
z obowiązków lub wykluczenia ze Stowarzyszenia.
4. Komisję Rewizyjną wybiera spośród zgłoszonych kandydatów Walne Zebranie w wyborach bezpośrednich.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, a przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

§21
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub podległości służbowej,
2) na członków Komisji Rewizyjnej nie mogą zostać wybrane osoby skazane wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne, ścigane
z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,
3) składają oświadczenie o niekaralności oraz o niepozostawaniu w związku małżeńskim, braku pokrewieństwa i podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków Zarządu.

§22
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,  
4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
5. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
6. zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w Statucie,
7. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
8. prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
9. rozpatrywanie sporów między członkiem zarządu a stowarzyszeniem, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
10. ustalanie zasad wynagradzania  dla członków Zarządu oraz podpisywanie umów o pracę lub umów cywilno-prawnych w zakresie pracy pomiędzy członkiem zarządu a stowarzyszeniem. Umowy te z członkami zarządu podpisują dwaj członkowie Komisji Rewizyjnej.


Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§23
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) dotacje,  subwencje, darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, zbiórki publiczne,
c) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody
z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
d) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
e) kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,
f) dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.  
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
5. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Stowarzyszenia według swobodnego uznania o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
6. Zgodnie ze statutem zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
    b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
    c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
    d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na  zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§24
Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są każdy z członków zarządu osobno.

Rozdział VI
Rozwiązanie Stowarzyszenia

§25
W celu rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, jednocześnie wskazując cel przekazania majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia.

Rozdział VII
Przepisy końcowe

§26
1. Uchwały w sprawie uchwalenia lub zmiany Statutu oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia, większością 2/3 głosów.
2. Głosowanie w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia jest jawne.

§27
W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
Powyższy Statut został przyjęty na Zebraniu Założycielskim w dniu 21.03.2019 r.